U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) odgovaramo za nesaobraznost robe koju smo prodali u periodu od 2 (dve) godine od datuma kupovine. Zakonska odgovornost ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) nismo u obavezi da izdamo garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Prigovor na saobraznost kupac izjavljuje u pisanoj formi (popunjavanjem reklamacionog formulara) prodavcu na adresu Patrijarha Joanikija 15a, 11165 Beograd ili slanjem popunjenog reklamacionog formulara na elektronsku adresu office@sportedukalis.com sa navedenim opisom nesaobraznosti i prilaganjem dokumentacije o kupovini uređaja.

Nesaobraznost neće biti uzeta u razmatranje ako je roba oštećena, ako je korišćena mimo preporuka proizvođača ili je neadekvatno i nesavesno korišćena.

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju na uređaj molimo Vas da popunite obrazac (preuzmite obrazac ovde), potpišete i pečatirate isti i skeniran pošaljete e-mailom na office@sportedukalis.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.